รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
โดย อาภาภรณ์ วรรณา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
โดย นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
2. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
89 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 27 ครั้ง