รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
โดย นางพรพิมล สะโรดม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพเขาค้อ
ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เปิดอ่าน
16 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 6 ครั้ง