รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย ศุภรัตน์ แก้วเสริม [คณะวิทยาการจัดการ]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
โดย แพทย์หญิงดวงดาว ศรียากูล
คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
17 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 5 ครั้ง