รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย วันฉัตร กันหา [คณะวิทยาการจัดการ]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
โดย นางอรทัย จันทร์ผ่อง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
147 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 27 ครั้ง