รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย สรวงพร กุศลส่ง [คณะครุศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 8 กันยายน 2564
โดย นางรังสิมา บัวทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
2. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
3. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
4. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
121 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 29 ครั้ง