รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย พณณา ตั้งวรรณวิทย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
โดย นายสมนึก ศรีคง
เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
61 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 23 ครั้ง