รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 10 กันยายน 2564
โดย นางขจร คชสาร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกบ้านโคกตายอ
ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
2. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เปิดอ่าน
469 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 83 ครั้ง