รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
โดย สุวิมล เทียกทุม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
โดย พรรณนิภา เบี้ยสองดวง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง
ต. ห้วยโป่ง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
441 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 113 ครั้ง