รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย อภิชาติ สุวรรณชื่น [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 24 สิงหาคม 2564
โดย นางฐิตา ทองวัน
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
ต. บ้านติ้ว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เปิดอ่าน
314 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 38 ครั้ง