รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : วิจัยสถาบัน
โดย เกื้อกูล พิมพ์ดี [สถาบันวิจัยและพัฒนา]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
โดย นางสาวศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพศึกษา ฝ่ายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
16 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 12 ครั้ง