รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : วิจัยสถาบัน
โดย บรรจง สุรินทร์ [สถาบันวิจัยและพัฒนา]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
12 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 3 ครั้ง