รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : วิจัยสถาบัน
โดย ไพบูลย์ กันยา [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
โดย อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
17 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 18 ครั้ง