รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : วิจัยสถาบัน
โดย ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 2 กันยายน 2563
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
2. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
15 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 15 ครั้ง