รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
โดย ปิยรัตน์ มูลศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 13 มกราคม 2564
โดย นางมะลิชน คำสี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนน้ำร้อนบ้านโมคลา
ต. น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เปิดอ่าน
256 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 67 ครั้ง