รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
โดย ศิวดล แจ่มจำรัส [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 10 มีนาคม 2564
โดย นางปราณี อินทร์โฉม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
327 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 59 ครั้ง