รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
โดย ยศวดี นิรารมย์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 17 มีนาคม 2564
โดย นายสมนึก ศรีคง
เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
2. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
289 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 57 ครั้ง