รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
โดย ใจสคราญ จารึกสมาน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 16 มีนาคม 2564
โดย นายสมนึก ศรีคง
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
2. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
153 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 51 ครั้ง