รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
โดย ภาณุวัชร์ นิรานนท์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 25 มีนาคม 2562
โดย อ.นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี
กลุ่มวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
243 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 88 ครั้ง