รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
โดย กานต์ แย้มพงษ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
โดย นางสาวสมเพียน ฟักทอง
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
276 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 59 ครั้ง