รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
โดย
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรไฮแลนด์
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
102 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 37 ครั้ง