รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดย สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
101 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 30 ครั้ง