รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
โดย ทิวาพร ขันผนึก [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัยใจสบาย
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ต. ตลาด อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
83 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 25 ครั้ง