รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
โดย สุทิน เจียมประโคน [คณะครุศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
โดย นายสุทิน เจียมประโคน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
103 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 37 ครั้ง