รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดย ปิยรัตน์ มูลศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาค้อ)
ต. สะเดาะพง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
2. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เปิดอ่าน
17 ครั้ง
เอกสาร
ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 2 ครั้ง