รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
โดย วันฉัตร กันหา [คณะวิทยาการจัดการ]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
โดย กัญญาวีร์เดชรักษา
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
206 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 47 ครั้ง