รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
โดย วันฉัตร กันหา [คณะวิทยาการจัดการ]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2562
กัญญาวีร์เดชรักษา
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
60 ครั้ง
เอกสาร
ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 12 ครั้ง