รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
โดย ดอกอ้อ ขวัญนิน [คณะวิทยาการจัดการ]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2561
นายสมศักดิ์ สัมมาวรรณ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
103 ครั้ง
เอกสาร
ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 8 ครั้ง