รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
โดย ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ [คณะวิทยาการจัดการ]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2562
นายทวีสิน จันทสิงห์
พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองหล่มสัก
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
2. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
3. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
4. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
120 ครั้ง
เอกสาร
ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 12 ครั้ง