รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2561
รีสอร์ทแทนรักทะเลหมอก
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เปิดอ่าน
63 ครั้ง
เอกสาร
ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 6 ครั้ง