รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2561
ว่าที่ พันตรีสุชิน ชาญสูงเนิน
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
ต. ท่าด้วง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
76 ครั้ง
เอกสาร
ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 11 ครั้ง