รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
โดย สำราญ ท้าวเงิน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2561
นายพรเทพ บุญสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
133 ครั้ง
เอกสาร
ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 11 ครั้ง