รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
โดย ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2559
อาจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
อาคารคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
132 ครั้ง
เอกสาร
ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 25 ครั้ง