รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : วิจัยสถาบัน
โดย ณัฐยา สุโนพันธ์ [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2561
อาจารย์ ดร. เดือนฉาย ไชยบุตร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
2. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
50 ครั้ง
เอกสาร
ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 11 ครั้ง