ลงทะเบียน

เงื่อนไขการเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นระบบสารสนเทศที่ พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระบบจะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเท่าที่จำเป็นผ่านการใช้บริการระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางด้านการวิจัยเท่านั้น เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน อีเมล เป็นต้น ซึ่งทางระบบได้มีการกำหนดและใช้มาตราการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะต้อง

ผู้ใช้งานระบบจะต้องใช้ระบบด้วยความระมัดระวัง ไม่ละเลยหรือเจตนาก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมาย กับตัวระบบหรือข้อมูลในระบบ

ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขการเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นที่เข้าใจชัดเจนแล้ว และยอมรับจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

ลงทะเบียนแล้ว? เข้าสู่ระบบ!