[รายละเอียด] ข้อมูลนักวิจัย

#ชื่อ - สกุลคณะ/สำนักหลักสูตรแผนก/สาขา
1อาจารย์ Douglas  James Colemanคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์----
2อาจารย์ Gao  Qianคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์----
3อาจารย์ Laurence  David Goldblattคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์----
4อาจารย์ Muhammad  Tariqคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์----
5อาจารย์ Thomas  Crookคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์----
6อาจารย์ กติญา  บุญสวนคณะครุศาสตร์ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา วิทยาศาสตร์
7อาจารย์ กนกพร  บุญจูบุตร------
8อาจารย์ กนกพร  สัญพึ่งคณะวิทยาการจัดการบัญชีบัณฑิตสาขาวิชา การบัญชี
9อาจารย์ กนกวรรณ  นวาวัตน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
10นางสาว กนกศรี  จันทรังสรรค์คณะครุศาสตร์อื่น ๆงานบริหารและธุรการ