รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
คำนำหน้า
อาจารย์
ชื่อ - สกุล
ลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์
คณะ/สำนัก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต [ร.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
pla14082527@gmail.com