รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
คำนำหน้า
อาจารย์
ชื่อ - สกุล
สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต [บช.บ. 4 ปี]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา การบัญชี
เพศ
--
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์