รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
Scopus Author Id
ORCID
คำนำหน้า
อาจารย์
ชื่อ - สกุล
ณัฐพล ภู่ระหงษ์
คณะ/สำนัก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต [ทล.บ.]
แผนก/สาขา
วิศวกรรมโยธา
ที่อยู่ที่ทำงาน
อีเมลล์
nuttapon_sam@hotmail.com