รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
คำนำหน้า
นาง
ชื่อ - สกุล
ณัฐยา สุโนพันธ์
คณะ/สำนัก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร
อื่น ๆ []
แผนก/สาขา
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพศ
หญิง
ที่อยู่ที่ทำงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์