รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
คำนำหน้า
อาจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
แก้วตา ผิวพรรณ
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต [บธ.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา การจัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
nong_kp @hotmail.com