รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
คำนำหน้า
อาจารย์
ชื่อ - สกุล
หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
คณะ/สำนัก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [วศ.บ.]
แผนก/สาขา
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
hathainuch.jan@gmail.com