รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
Scopus Author Id
ORCID
คำนำหน้า
อาจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
คณะ/สำนัก
คณะครุศาสตร์
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต [ค.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา ภาษาไทย
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
pomnattawan2503@gmail.com