รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
Scopus Author Id
ORCID
คำนำหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
คณะ/สำนัก
คณะครุศาสตร์
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต [ค.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
ที่อยู่ที่ทำงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
kamolchart.klo@pcru.ac.th