รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
คำนำหน้า
--
ชื่อ - สกุล
กัลญา กระฐินทอง
คณะ/สำนัก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร
อื่น ๆ []
แผนก/สาขา
งานบริหารและธุรการ
เพศ
--
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์