รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
คำนำหน้า
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี
ชื่อ - สกุล
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
คณะ/สำนัก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต [ทล.บ.]
แผนก/สาขา
เทคโนโลยีการผลิต
ที่อยู่ที่ทำงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
seksunsek@hotmail.com