รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
คำนำหน้า
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี
ชื่อ - สกุล
พลากร ชาญณรงค์
คณะ/สำนัก
คณะครุศาสตร์
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต [ค.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา พลศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์