รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
Scopus Author Id
ORCID
คำนำหน้า
อาจารย์
ชื่อ - สกุล
สุวิมล เทียกทุม
คณะ/สำนัก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [วศ.บ.]
แผนก/สาขา
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
อีเมลล์
suwimon.thi@pcru.ac.th