รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
Scopus Author Id
ORCID
คำนำหน้า
อาจารย์
ชื่อ - สกุล
นฤมล วันน้อย
คณะ/สำนัก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต [ทล.บ.]
แผนก/สาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ที่อยู่ที่ทำงาน
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
n_pue23@hotmail.com