รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
Scopus Author Id
ORCID
คำนำหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต [ค.บ.]
แผนก/สาขา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวน
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
poohai123@hotmail.com