รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
คำนำหน้า
รองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
คณะ/สำนัก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต [ศศ.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา การพัฒนาสังคม
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์