รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
คำนำหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ - สกุล
วรภพ บุญประกอบ
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต [ศ.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
tingwisarns@hotmail.com